Ochrana osobních údajů

SOUHLAS KE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PROFI - LOG

Registrací v aplikaci „Profilog“ „www.profi-log.cz“ (dále jen „Aplikace“) dávám výslovný souhlas společnosti Magicware, s.r.o., IČO 62576836, se sídlem Praha 6, Krohova 2212, PSČ 16000 (dále jen „Magicware“), která provozuje Aplikaci, ke zpracování mých osobních údajů zahrnujících jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, (dále jen „Osobní údaje“).

Účelem zpracování Osobních údajů je registrace Vašeho zájmu o připojení vlastního projektu do Aplikace, tyto údaje budou zpracovány zástupci společnosti Magicware s účelem navázání další komunikace a zpracování nabídky.

Osobní údaje budou dále případně vyžité také k vytvoření profilu, Vašeho přístupu do aplikace.

Beru na vědomí, že Osobní údaje budou předány a dále zpracovávány společností MagicWare s.r.o., IČO 62576836 a dalším subjektům, které pro Magicware zajišťují správu a údržbu Aplikace.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání mé registrace v Aplikaci (tj. po dobu trvání existence mého profilu v Aplikaci).

Jsem oprávněn/a svůj souhlas kdykoli odvolat, a to zrušením svého profilu v Aplikaci, přímo v jejím nastavení. Odvolání souhlasu se nijak nedotýká zákonnosti zpracování Osobních údajů na základě tohoto souhlasu před jeho odvoláním.

Jsem srozuměn/a s tím, že mohu požádat Magicware o informace týkající se Osobních údajů, o jejich rozsahu, způsobu zpracování a archivace a požádat o přístup k nim. Dále jsem oprávněna požádat o opravu a/nebo doplnění Osobních údajů, jejich přenos, výmaz a/nebo omezení jejich zpracování. V případě, že budu mít pochybnosti o tom, že jsou Osobní údaje zpracovávány v souladu s právními předpisy, jsem oprávněn/a se obrátit na Magicware a požádat o vysvětlení, o zjednání nápravy, vznášet námitky nebo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Veškerá práva jsem oprávněn/a uplatňovat na e-mailové adrese: info@magicware.cz , a/nebo osobně či písemně na adrese sídla Magicware.

Tento souhlas uděluji svobodně a dobrovolně. Jsem si vědom/a, že poskytnutí Osobních údajů je nezbytné pro registraci v Aplikaci a její užívání a bez poskytnutí Osobních údajů nelze registraci provést a Aplikaci užívat.